fbpx

Algemene Voorwaarden – Amsterdam Sinfonietta

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

AS: Amsterdam Sinfonietta
Kaartkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die van AS, al dan niet via een tussenpersoon, een kaart koopt (in de vorm van een papieren of e-ticket) voor het bijwonen van een concert van AS
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
Exploitant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een ruimte ten behoeve van de uitvoering van concerten van AS exploiteert en aan AS verhuurt
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon door wie AS wordt ingehuurd om een concert te geven
Overeenkomst: iedere overeenkomst die AS met een wederpartij sluit
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die online via de website van AS wordt gesloten tussen een consument en AS
Uitvoerders: degenen die de concerten van AS daadwerkelijk uitvoeren, al dan niet in dienstverband van AS
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie AS zélf of via een derde een overeenkomst sluit of onderhandelt over de totstandkoming daarvan, daaronder in ieder geval begrepen exploitanten, opdrachtgevers, kaartkopers en consumenten.

 1. A) ALGEMENE BEPALINGEN

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van AS.
1.2 De toepasselijkheid van Voorwaarden of bedingen van de Wederpartij wordt door AS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door AS zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Amsterdam Sinfonietta, hierna te noemen “AS”.
Vestigings-, bezoek- en postadres: Piet Heinkade 5, 1019 BR AmsterdamTelefoonnummer: 020 – 52 70 770
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17:00 uur
E-mail: info@sinfonietta.nl
KvK-nummer: 41 208 445
Btw-identificatienummer: NL 00.83.94.647.B01

2 Aanbieding en totstandkoming van Overeenkomsten
2.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt AS niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover AS deze schriftelijk aanvaardt of door AS uitvoering wordt gegeven aan een Overeenkomst.

3 Prijzen en betaling
3.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer subsidies van overheidswege, tarieven van Uitvoerders, loonkosten, sociale lasten, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van AS worden geheven c.q. door derden ten laste van AS worden gebracht. Indien deze omstandigheden ná het sluiten van de Overeenkomst doch vóór de uitvoering daarvan wijzigen, heeft AS het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij door te berekenen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.2 AS is na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten en verschrijvingen in brochures en aanbiedingen te corrigeren.
3.3 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum, zonder dat de Wederpartij een beroep kan doen op verrekening. De Wederpartij heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij de Wederpartij binnen 2 maanden na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting, het geschil voorlegt aan de volgens artikel 9 bevoegde rechter.
3.4 In geval van niet tijdige betaling door de Wederpartij is de Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van AS op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden bij verzuim van de Wederpartij bij één van die termijnbetalingen, alle nog openstaande termijnen onmiddellijk opeisbaar.
3.5 De Wederpartij is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2%.
3.6 Indien de Wederpartij jegens AS in verzuim is, is hij verplicht AS de buitengerechtelijke én gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de Wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 100,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

4 Reclames/Aansprakelijkheid
4.1 AS staat er jegens de Wederpartij voor in dat hetgeen zij levert beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen.
4.2 Klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst door AS dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontstaan van het gebrek schriftelijk aan AS te worden gemeld. Niet geklaagd kan worden over het feit dat AS, als gevolg van overmacht als omschreven in artikel 5, haar de moeten wijzigen dan wel andere Uitvoerders heeft moeten inzetten.
4.3 Op voorwaarde dat tijdig, correct en terecht door de Wederpartij is geklaagd, heeft AS de keuze hetzij alsnog kosteloos een vergelijkbare prestatie aan te bieden, hetzij de overeengekomen prijs te restitueren.
4.4 Zowel de contractuele als de wettelijke aansprakelijkheid van AS is te allen tijde beperkt tot directe schade van de Wederpartij aan personen of zaken. AS is derhalve niet aansprakelijk op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst voor zogenaamde indirecte schade en gevolgschade die de Wederpartij mocht lijden, daaronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
4.5 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AS te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van AS terzake uitkeert.
4.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AS, zal de Wederpartij AS vrijwaren tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de tussen hen gesloten Overeenkomsten, en zullen zij AS alle schade vergoeden die AS lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van AS waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van AS kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen, blokkades, optreden van brandweer/politie in de directe omgeving van het gebouw van de Exploitant, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, een noodzakelijke wijziging van de planning ten gevolge van externe omstandigheden, waaronder het niet verschijnen (o.a. door ziekte) van (een van) de Uitvoerder(s) van het concert alsmede het niet (kunnen) nakomen van een met AS gesloten Overeenkomst door de Exploitant.
5.2 In dat geval heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als AS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
5.3 Indien AS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, heeft AS de keuze het concertprogramma dan wel de Uitvoerder(s) te wijzigen, het concert te annuleren tegen restitutie van de overeengekomen prijs of het concert te verschuiven naar een door haar te bepalen datum, dan wel (meer algemeen) haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten.

6 Verzuim/ontbinding
6.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij AS binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen.
6.2 Bij verzuim van de Wederpartij of in een van de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is AS bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst.
6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 doet niet af aan de overige rechten van AS op grond van de wet en de Overeenkomst.
6.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 6.1 of (ii) 6.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van AS op de Wederpartij uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van AS op de Wederpartij, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is AS gerechtigd de betreffende Overeenkomst niet meer uit te voeren.

7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De Wederpartij verkrijgt terzake van de uitvoering door AS van de Overeenkomst geen enkel recht van intellectuele eigendom.
7.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van AS beeld- of geluidsopnamen van de uitvoering van een concert te (laten) maken. Bij iedere overtreding van deze bepaling verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,- per gebeurtenis.

8 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
8.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat AS het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 1. B) AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE KAARTKOPER

9 Bestellingen/toegangsbewijzen
9.1 Losse kaarten dienen te worden besteld op de wijze zoals aangegeven in het betreffende publiciteitsmateriaal.
9.2 Bestellingen voor losse kaarten worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst, zulks na afronding van de abonnementenverkoop.
9.3 Het risico van verlies of diefstal van een toegangsbewijs komt voor rekening van de Kaartkoper. Het staat ter beoordeling van AS of aan de Kaartkoper een duplicaat toegangsbewijs wordt verstrekt. Indien van toepassing dienen de hieruit voortvloeiende kosten door de Kaartkoper te worden voldaan.
9.4 Verkoop en reservering van losse kaarten, alsmede de indeling van het stoelenplan en toewijzing van plaatsen staan ter uitsluitende beoordeling van AS en worden door AS, dan wel door de Exploitant namens AS, vastgesteld.
9.5 In sommige gevallen kunnen toegangsbewijzen in overleg met AS worden geruild of teruggegeven. Voor het annuleren van kaarten sluiten wij aan bij het beleid van de desbetreffende zaal. Indien kaarten worden teruggegeven aan AS, zal het aankoopbedrag worden geretourneerd, minus €2,50 annuleringskosten per teruggegeven kaart.
9.6 Op kaarten voor het Sinfonietta String Festival Zeeland is ook van toepassing, in aanvulling op hetgeen vermeld in artikel 9.5, dat kaarten niet meer kunnen worden teruggegeven vanaf één week voor de start van het festival.
9.7 De voorstelling Formidable! is een samenwerking tussen Amsterdam Sinfonietta en Carré, dit heeft invloed op de manier waarmee wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier om het privacy statement van Amsterdam Sinfonietta te bekijken en hier voor het privacy statement van Carré.

10 Hinder/ongemak
10.1 AS heeft te allen tijde het recht om, ook indien dit voor de Kaartkoper mocht leiden tot ongemak, hinder of beperkt zicht op het podium, gedurende de uitvoering van een concert, televisie-, compactdisc-, radio-, video- of andere beeld- of geluidsopnamen te maken of door derden te doen maken, in het kader daarvan alle benodigde apparatuur in de concertzaal te plaatsen en zo nodig het stoelenplan te wijzigen.
10.2 AS zal trachten om enige hinder, ongemak of beperkt zicht op het podium voor de Kaartkoper zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te beperken. Voor zover daarvoor de medewerking of toestemming van de Exploitant is vereist staat AS er niet voor in dat deze medewerking of toestemming zal worden verkregen.

11 Gegevens Kaartkoper
11.1 Gegevens met betrekking tot de Kaartkoper, waaronder de gegevens met betrekking tot naam, het adres en woonplaats van de Kaartkoper, die door AS worden geregistreerd in verband met de verkoop van de abonnementen en losse kaarten worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Algemene Verondening Persoonsgegevens (AVG).
In het kader van de dienstverlening verwerkt Amsterdam Sinfonietta persoonsgegevens. AS hecht er groot belang aan persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard ten behoeve van:

 • de dienstverlening door Amsterdam Sinfonietta en de uitvoering van overeenkomsten;
 • contacteren en informeren, dan wel informeren over relevante diensten;
 • marketing activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor voorstellingen/events en andere marketingcommunicatie die van belang kan zijn;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden van Amsterdam Sinfonietta;
 • het verrichten van de bedrijfsvoering van Amsterdam Sinfonietta, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management;
 • het voldoen aan de op Amsterdam Sinfonietta van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens worden als volgt verwerkt:

 • personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 • gegevens betreffende bezoek aan de website van AS;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van het bijwonen van voorstellingen/events of bijeenkomsten, zoals vereisten ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;

Amsterdam Sinfonietta verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening;
 • toestemming van betrokkene(n);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang.

12 Opnames tijdens concerten
Sommige concerten van Amsterdam Sinfonietta worden opgenomen voor vertoning op ons streamingplatform/social media. Aanwezigheid bij deze concerten betekent dat u toestemming verleent om gefilmd te worden, tenzij u vóóraf schriftelijk per e-mail (via info@sinfonietta.nl) of bij de entree van het concert aan de afdeling Communicatie en kaartverkoop kenbaar heeft gemaakt hiervoor geen toestemming te verlenen. Wij treffen dan ter plekke maatregelen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze disclaimer of wilt u uw toestemming herzien, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie en kaartverkoop via info@sinfonietta.nl of 020 – 52 70 770 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur).

De opnames worden gepubliceerd op onze website en op ons YouTube-kanaal. Ook kunnen beelden ingezet worden voor marketingdoeleinden van Amsterdam Sinfonietta.

 1. C) AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE EXPLOITANT EN DE OPDRACHTGEVER

13 Overdracht van rechten en verplichtingen en overgang van zeggenschap
13.1 Partijen zijn over en weer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een ander te laten uitvoeren, behoudens het recht van AS haar vordering op de Exploitant/Opdrachtgever ter incasso over te dragen.
13.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van AS direct of indirect in andere handen overgaat, dan wel indien de zeggenschap in de Exploitant/Opdrachtgever direct of indirect in andere handen overgaat, heeft AS het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van een maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien AS het niet heeft uitgeoefend binnen veertien dagen nadat de bedoelde overgang haar ter kennis is gekomen.

Ontvang de nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.